Đoàn Thanh niên VATM: Góp sức trẻ chung tay phòng, chống dịch covid-19, đảm bảo công tác điều hành bay an toàn