Đoàn Thanh niên VATM: Tham dự Hội nghị Tổng kết năm 2020 của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT