Hoạt động xã hội từ thiện của Chi đoàn Khối cơ quan, Trung tâm HĐ-ĐHB