Hội nghị đại biểu Đoàn cơ sở công ty TNHH kỹ thuật Quản lý bay giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022