Hội nghị Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc giữa nhiệm kỳ 2017-2022