Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020