Hội nghị Tuyên truyền văn hóa an toàn Hàng không năm 2019 khu vực miền Bắc