Phát động Cuộc thi ảnh "ATTECH - 25 năm thương hiệu"