Tham dự Hội nghị chuyên đề của Hội đồng các Bí thư ĐTN ngành GTVT