Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hướng ứng "Ngày môi trường thế giới"