Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng” của Tổng Thanh tra Chính phủ