25 học viên tốt nghiệp được Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhận ngay