Áp dụng giấy phép, năng định nhân viên ANS bằng thẻ nhựa