Áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học vào công việc tính toán điểm trọng yếu, đường hàng không