Ban Chỉ huy Quân sự VATM sơ kết công tác quốc phòng quân sự 6 tháng đầu năm 2019