Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay