Ban hành Quy chế Quản lý thông tin trên Website Tổng công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Biên tập