Bảo đảm an toàn các hoạt động bay tại khu vực miền Trung