Bão số 4 (NORU) và công tác cảnh báo, dự báo thời tiết ảnh hưởng tới hoạt động bay