Bế mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam