Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam