Các đơn vị bốc thăm thứ tự tham gia Hội diễn Văn nghệ