Cần bồi dưỡng, đào tạo và bổ nhiệm những người trẻ xuất sắc