Ban nữ công TTĐT-HL NVQLB tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 20-10