BCH Công đoàn Cơ quan tổ chức tham quan du xuân đầu năm Ất Mùi