Công đoàn Bộ phận Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật và Công đoàn Bộ phận Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài giao lưu nghiệp vụ, thể thao