Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội lần thứ X