Công đoàn Cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc giao lưu văn hóa thể thao chào mừng Đại hội công đoàn Công ty