Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hoạt động hiệu quả 6 tháng đầu năm 2018