Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn khu vực miền Bắc năm 2016