Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày 8/3