Công ty Quản lý bay miền Trung: Hội nghị tổng kết, đánh giá phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm "4 xin, 4 luôn"