Hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Huế, gia đình liệt sĩ Rào Trăng 3