Hội nghị lần thứ VII BCH Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khóa II