Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019