Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm