Tri ân các Y, Bác sỹ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam