Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay - chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển