VATM: Lễ khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2014 và phát thẻ công đoàn năm 2015