VATM: Nhận giải thưởng tôn vinh Doanh nghiệp Văn hoá thời kỳ hội nhập.