Chủ tịch HĐTV Đinh Việt Thắng và Tổng giám đốc Phạm Việt Dũng đến thăm và làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Côn Sơn