Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Minh kiểm tra, làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Vân Đồn