Chủ tịch Hội đồng thành viên gửi thư động viên người lao động VATM chống dịch Covid-19