Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2015-2020