Chủ tịch Lê Hoàng Minh kiểm tra, làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Vinh