Chủ tịch Lê Hoàng Minh kiểm tra và làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát