Chủ tịch VATM tham gia Ban Điều hành CANSO toàn cầu