Chuẩn bị để Việt Nam tiếp nhận lại FIR Hồ chí Minh