Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty với Đoàn Thanh niên Tổng công ty