Chương trình Hợp tác Quản lý không lưu tại Việt Nam với Công ty NAVBLUE S.A.S/Airbus: Họp khởi động cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất